Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
 • Parašyti
 • Parašyti
 • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad mokyklas ir nuolatines studijas baigiantys jaunuoliai valstybės lėšomis yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d., todėl jau turėtų domėtis savo tolesniu draudimu?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Dokumentas S1 Atnaujinta 2020-04-21

Dokumentas S1 – asmeniui išduodamas dokumentas, patvirtinantis jo teisę gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine arba Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys) gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šio dokumento forma patvirtinta Europos Bendrijų Komisijos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos. Dokumentas pakeitė E 106, E 109, E 120 ir E 121 formos pažymas.


KOKS TEISĖS AKTAS REGLAMENTUOJA DOKUMENTO S1 IŠDAVIMĄ?

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“


KAM IŠDUODAMAS DOKUMENTAS S1?

Teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos, taip pat kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji, kurie minėto įstatymo nustatyta tvarka yra nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą:

 1. Lietuvos Respublikoje dirbantys asmenys, kurie Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos;
 2. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą senatvės, invalidumo, netekto darbingumo, našlių, nukentėjusiųjų, mokslininkų, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, socialinę, valstybinę pensiją ar karių ir pareigūnų valstybinę pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei jų Lietuvoje įgytas stažas yra didžiausias ir jeigu jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;
 3. Lietuvos Respublikos apdraustųjų, nurodytų 1 ir 2 punktuose, šeimos nariai, jei jie neturi tesės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.


KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI TERITORINEI LIGONIŲ KASAI, NORINT GAUTI DOKUMENTĄ S1?

Lietuvos Respublikos apdraustasis teritorinei ligonių kasai turi pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti dokumentą S1;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba jo kopiją;
 3. dokumentą, patvirtinantį jo teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;
 4. jei prašoma išduoti dokumentą S1 atgaline data, apdraustasis papildomai pateikia dokumentų, įrodančių, kad asmuo gyveno kitoje (-ose) ES šalyje (-yse) iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, kopijas;
 5. dokumentus, patvirtinančius įgytą stažą kitoje (-ose) ES šalyje (-yse), jei Lietuvos Respublikos apdraustasis gauna Lietuvos Respublikos ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) įstatymų nustatytas pensijas.

Jei nepakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, teritorinės ligonių kasos darbuotojas kreipiasi į:

 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienio išmokų tarnybą, prašydamas patvirtinti, kad asmeniui yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai (dokumentas A1 arba kitas dokumentas) ir jo darbo stažo Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES šalyje pakanka;
 2. Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą dėl informacijos apie Lietuvos Respublikos apdraustojo ar jo šeimos narių teisės gauti išmokas natūra pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus patvirtinimo;
 3. ES šalies įstaigą ar patį Lietuvos Respublikos apdraustąjį dėl papildomos informacijos suteikimo.


KAIP NAUDOTIS DOKUMENTU S1?

Teritorinės ligonių kasos išduotą dokumentą S1 reikia nedelsiant pateikti gyvenamosios ES šalies įstaigai, atsakingai už asmenų registravimą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Tai gali būti gyvenamosios ES šalies teritorinė ligonių kasa, sveikatos draudimo ar socialinio draudimo įstaiga arba kita tokias funkcijas vykdanti įstaiga.

Užregistravęs dokumentą S1 gyvenamosios ES šalies įstaigoje, asmuo įgyja teisę šioje šalyje gauti sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies apdraustieji. Jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmoka įstaiga, kurioje buvo užregistruotas dokumentas S1. O paslaugas suteikusios įstaigos išlaidas kompensuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.


KADA NUTRAUKIAMAS DOKUMENTO S1 GALIOJIMAS?

Lietuvos Respublikos apdraustajam įsidarbinus gyvenamojoje ar kitoje ES šalyje, jis privalo apie tai informuoti dokumentą S1 išdavusią Lietuvos teritorinę ligonių kasą.

Dokumento S1 galiojimą gali nutraukti:

 1. Lietuvos teritorinė ligonių kasa, išsiaiškinusi, kad asmuo prarado apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių nebeturi teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje ES šalyje, kurioje yra užregistravęs dokumentą S1 (pvz., nebegyvena toje šalyje ar įsidarbino joje);
 2. asmens gyvenamosios ES šalies įstaiga, išsiaiškinusi, kad jis buvo apdraustas socialiniu draudimu pagal tos ES šalies teisės aktus arba dėl kitos priežasties prarado teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas toje ES šalyje.

 

Atkreipiame dėmesįkad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, minėtų reglamentų nuostatos šios valstybės atžvilgiu bus taikomos pereinamuoju laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas